iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Uwierzytelnienie eksportera


Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane:

1.Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy:
•    aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
•    lub aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju
•    lub inny dokument upoważnionego organu rejestrowego

2.Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON
•    aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.

3.Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
•    kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy.

4.Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie:
— wzoru podpisu w obecności przedstawiciela BLCA KIG na specjalnym formularzu lub,
— wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia) lub,
— kopii karty wzorów podpisów bankowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika banku,

Uwaga: wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa  może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy