iph@iph.bydgoszcz.pl
(52) 32-222-79

Raporty o firmach


Warunki umowy:

 • Przedmiotem umowy jest raport o firmie krajowej lub zagranicznej zawierający informacje gospodarcze sporządzane na podstawie własnych, wypracowanych przez IPH wzorców i kryteriów.
 • Informacje zawarte w raporcie sporządzonym przez IPH są poufne i przeznaczone do wyłącznej wiedzy zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do nie udostępnienia i nie ujawniania otrzymanych informacji osobom trzecim w jakiejkolwiek formie i celu, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 • IPH zastrzega sobie prawo nie ujawniania źródeł pochodzenia dostarczanych informacji ani kryteriów ich oceny.
 • Raporty przygotowywane są w oparciu o źródła dostępne w okresie realizacji zlecenia.
 • Z uwagi na fakt że IPH korzysta w realizacji zamówienia ze źródeł pozostających poza jej kontrolą, pełna kompletność i zgodność z prawdą dostarczonych informacji nie może być zagwarantowana, a co za tym idzie zamawiający wykorzystuje dostarczone informacje wyłącznie na własne ryzyko i nie przysługują mu z tytułu ich wykorzystania jakiegokolwiek roszczenia wobec IPH.
 • Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia jest liczony od dnia następnego po dacie jego wpłynięcia. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zlecenia przez IPH zafakturowanie nastąpi zgodnie z terminem właściwym dla realizacji
 • Zamawiający oświadcza, że upoważnia IPH do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu i zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną usługę w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury IPH.
 • Zamawiający, rezygnując z zamówienia ponosi jego koszty zgodnie z obowiązującym cennikiem takie jak po wykonanej usłudze. Warunkiem przyjęcia rezygnacji z zamówienia przez IPH jest pisemne zgłoszenie (faksem) tego faktu przez zamawiającego najpóźniej tego samego dnia w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 • Informacja, że firma nie istnieje traktowana jest jako raport negatywny i podlega opłacie jak za raport normalny.
 • Wszelkie ewentualne sprawy powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny IPH. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Osoby popisujące zamówienie oświadczają, że są upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem usług oraz z treścią Warunków zamówienia znajdujących się powyżej, rozumie je i uznaje za wiążące. Podpisanie i przesłanie zamówienia drogą telefaksową uznaje się na równi wiążące z oryginałem.

 

Wzór raportu:

 • Nazwa pełna, nazwa skrócona
 • Dane teleadresowe: ulica, kod, miejscowość, fax, telefon, e-mail, www, REGON, NIP.
 • Filie / oddziały (nazwa, adres, telefon, fax).
 • Forma prawna.
 • Rejestr Handlowy / Ewidencja Działalności Gospodarczej (data rejestracji, data rozpoczęcia działalności, nr rejestru).
 • Kapitał rejestrowy / akcyjny (wartość udziałów / akcji, wartość 1 akcji / udziału).
 • Udziałowcy / akcjonariusz / właściciele (nazwa firmy / nazwisko, adres / kraj, wartość udziału akcji)
 • Historia firmy (zmiana nazwy, adresu, formy prawnej, kapitału, reorganizacja).
 • Zarząd / dyrekcja / kierownictwo (imię, nazwisko, adres, stanowisko).
 • Sposób reprezentacji / upoważnieni do występowania w imieniu firmy.
 • Prokura (imiona, nazwiska i adresy prokurentów).
 • Opis działalności.
 • Dane finansowe: bilans, rachunek wyników, obroty.
 • Zatrudnienie
 • Bank obsługujący firmę (nazwa, adres, nr konta).
 • Nieruchomości (adres, budynki /m.kw/, grunty /ha, a. m.kw./).
 • Udziały w innych firmach (nazwa firmy, adres, udział w % lub zł).
 • Główni partnerzy handlowi / kooperanci / dostawcy / dystrybutorzy.
 • Informacje dodatkowe (doświadczenia płatnicze itp.).
 • Opinie kredytowe.

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Sejmik Gospodarczy